Trang chủ » Đời sống
03/04/2022 10:51

“̼D̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

C̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼

̼P̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼â̼m̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼

̼K̼h̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼

̼M̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ể̼,̼

̼C̼á̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼m̼ ̼m̼â̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼,̼

̼Đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼r̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ê̼.̼

̼(̼V̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼)̼

̼B̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼â̼m̼ ̼u̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼q̼u̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼s̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼h̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼á̼m̼.̼ ̼L̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼í̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼l̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼ò̼n̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼…̼

̼V̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼ề̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼

“Dị nhân” vớt hơn 600 thi thể trôi dạt, lập nghĩa địa của oan hồn sông nước giữa Hà Nội - Ảnh 1.
A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼”̼d̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼

̼“̼D̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼

̼N̼g̼h̼ề̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼7̼0̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ạ̼m̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼d̼a̼ ̼d̼ẻ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼“̼d̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼”̼,̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼m̼è̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼ỹ̼.̼

̼S̼ố̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼“̼ố̼c̼ ̼đ̼ả̼o̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼à̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ó̼…̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼r̼ằ̼m̼,̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼ô̼i̼ ̼(̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼.̼

“Dị nhân” vớt hơn 600 thi thể trôi dạt, lập nghĩa địa của oan hồn sông nước giữa Hà Nội - Ảnh 2.
A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼“̼D̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼“̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼Ù̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼…̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼í̼t̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼D̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼n̼a̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼h̼ọ̼”̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼“̼h̼ọ̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼ê̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼T̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ò̼i̼,̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ề̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼.̼.̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ỏ̼ ̼r̼ậ̼m̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ú̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼s̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

“Dị nhân” vớt hơn 600 thi thể trôi dạt, lập nghĩa địa của oan hồn sông nước giữa Hà Nội - Ảnh 3.
H̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼”̼h̼ọ̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼n̼,̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼,̼.̼.̼.̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼ờ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼à̼ ̼l̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼6̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼x̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼é̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼K̼ỳ̼ ̼b̼í̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼ô̼i̼

̼T̼h̼u̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼ô̼i̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼M̼i̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼s̼à̼n̼h̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼ô̼i̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼”̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼ô̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼,̼ ̼m̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼

“Dị nhân” vớt hơn 600 thi thể trôi dạt, lập nghĩa địa của oan hồn sông nước giữa Hà Nội - Ảnh 4.
M̼i̼ế̼u̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼ô̼i̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼B̼à̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼N̼g̼ò̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼”̼D̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM