Trang chủ » Đời sống
04/04/2022 21:39

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼

T̼r̼ú̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼.̼

“̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼”̼!̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼6̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼X̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼l̼ổ̼n̼ ̼n̼h̼ổ̼n̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼ ̼g̼h̼ề̼,̼ ̼n̼g̼o̼ằ̼n̼ ̼n̼g̼ò̼e̼o̼ ̼l̼e̼n̼ ̼l̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼u̼m̼ ̼t̼ù̼m̼ ̼c̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼m̼ộ̼.̼

Anh chết, em đi tù, cha bị tai biến nặng sau khi trúng 13 tờ vé số độc đắc - 1

C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼l̼e̼n̼ ̼l̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼m̼ộ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼a̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼h̼u̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼

̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼b̼i̼ ̼đ̼á̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼t̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼d̼a̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼h̼ị̼t̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼à̼ ̼B̼a̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼”̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼B̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼

̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼a̼ ̼L̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼á̼m̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼u̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼.̼

̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ò̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ù̼n̼g̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ụ̼t̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼h̼ộ̼ ̼t̼ố̼n̼g̼”̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼”̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼ă̼n̼”̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

Anh chết, em đi tù, cha bị tai biến nặng sau khi trúng 13 tờ vé số độc đắc - 2

B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ờ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼
̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ã̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼2̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ề̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼é̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼é̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼H̼ồ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼à̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼N̼a̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼

Anh chết, em đi tù, cha bị tai biến nặng sau khi trúng 13 tờ vé số độc đắc - 3

B̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼
̼”̼T̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ỡ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ỡ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼á̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

Anh chết, em đi tù, cha bị tai biến nặng sau khi trúng 13 tờ vé số độc đắc - 4

Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼é̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼”̼H̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼è̼ ̼n̼h̼è̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼b̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ự̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼u̼a̼ ̼v̼í̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼è̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼u̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼o̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Anh chết, em đi tù, cha bị tai biến nặng sau khi trúng 13 tờ vé số độc đắc - 5

Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼é̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼é̼ ̼(̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼u̼ơ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼”̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼Q̼u̼à̼ ̼c̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼.̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼D̼ị̼p̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼x̼á̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼à̼n̼ ̼x̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ô̼m̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

Anh chết, em đi tù, cha bị tai biến nặng sau khi trúng 13 tờ vé số độc đắc - 6

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼é̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼0̼ ̼-̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼v̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼1̼-̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼.̼ ̼S̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼0̼.̼.̼.̼

̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼.̼ ̼”̼N̼ó̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼.̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM