Trang chủ » Chưa được phân loại
22/03/2022 20:51

C23

T̼r̼ờ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼o̼,̼ ̼b̼è̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼


A̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

Đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼3̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼S̼o̼m̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼ắ̼k̼ ̼G̼’̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼3̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼T̼.̼B̼.̼A̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼.̼N̼.̼T̼.̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼o̼n̼ ̼B̼’̼D̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼S̼o̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼P̼l̼u̼s̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ê̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼A̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼í̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼m̼2̼,̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼m̼ờ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼N̼O̼

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼o̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼C̼h̼ậ̼m̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼–̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼Đ̼i̼ ̼–̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼7̼.̼7̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼“̼L̼i̼k̼e̼”̼,̼ ̼7̼.̼9̼1̼9̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼“̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼”̼,̼ ̼2̼3̼5̼.̼3̼2̼5̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼.̼5̼0̼0̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼̼B̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼u̼o̼n̼g̼ ̼Z̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼:̼ ̼“̼Đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

Bé gái tử vong vì ong đốt, bác sĩ viết nhật ký trực cảnh báo sai lầm của gia đình - 1

F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼u̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼…̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼…̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼…̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼…̼”̼̼B̼ạ̼n̼ ̼C̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼S̼a̼n̼d̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼B̼é̼ ̼V̼à̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼“̼R̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼!̼!̼!̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼…̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼

“̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ọ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼o̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼“̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼.̼̼“̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼ơ̼i̼…̼”̼̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼ ̼v̼ẽ̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼:̼ ̼‘̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼ơ̼i̼…̼!̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼ ̼v̼ẽ̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ố̼t̼.̼ ̼B̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼3̼6̼ ̼n̼ố̼t̼.̼ ̼C̼u̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼u̼ ̼c̼u̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼…̼”̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼o̼à̼…̼̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼:̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼…̼”̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼ ̼“̼Đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼á̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼x̼a̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼õ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼ ̼v̼ẽ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼B̼é̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼0̼/̼2̼/̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼6̼/̼1̼/̼2̼0̼1̼1̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼ ̼v̼ẽ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼â̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼…̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼o̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ế̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼o̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ế̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼o̼n̼g̼.̼̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼u̼ ̼t̼h̼i̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼4̼6̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼ ̼n̼ê̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼,̼ ̼2̼1̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼m̼a̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼.̼
nọc độc của ong

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ú̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ả̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼á̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼.̼̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ạ̼t̼…̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼I̼I̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼

G̼i̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼b̼é̼ ̼Đ̼ạ̼t̼)̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼̼C̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼ô̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼á̼t̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼…̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ả̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼T̼â̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼I̼I̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼̼L̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼5̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ò̼e̼ ̼n̼h̼ò̼e̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM