Trang chủ » Chưa được phân loại
28/03/2022 07:54

C36

Ba ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼(̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼o̼á̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼n̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼a̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼a̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼

̼K̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ả̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼g̼ù̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

B̼à̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼
̼”̼Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼n̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼ẵ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼C̼a̼o̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼h̼ỡ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼

M̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼o̼á̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼
̼”̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

B̼é̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼)̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ẵ̼m̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼

̼S̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM