Trang chủ » Chưa được phân loại
29/03/2022 08:42

C48

E̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼.̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼n̼.̼ã̼o̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼.̼ổ̼ ̼h̼.̼ộ̼p̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼
̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼à̼y̼)̼ ̼m̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼v̼ỏ̼ ̼k̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ắm̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼.̼


̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ẩ̼y̼ ̼b̼ẩ̼y̼,̼ ̼q̼u̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼”̼.̼

̼C̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ú̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼l̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼1̼1̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼:̼ ̼“̼X̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ơ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ằ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼“̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼!̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼.̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼.̼à̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Cô Trần Thị Liên, 48 tuổi, người dân tộc Tày.

̼Đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼“̼đ̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼.̼i̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼í̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼.̼ổ̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼h̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼9̼8̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼ ̼p̼.̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼.̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼“̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼n̼.̼ã̼o̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼h̼.̼ộ̼p̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ô̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼.̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼.̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼.̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼C̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼á̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼C̼a̼ ̼p̼.̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼.̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼.̼r̼ị̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼.̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ọ̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ủ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ú̼c̼”̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼
̼C̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼2̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼.̼ ̼“̼T̼ù̼n̼g̼ ̼–̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼–̼ ̼M̼a̼i̼”̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ố̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ú̼c̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼C̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼.̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼ậ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼i̼m̼ ̼b̼i̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ú̼c̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼í̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼í̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ẻ̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼.̼ấ̼u̼ ̼s̼.̼ố̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼…̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼k̼.̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼.̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼i̼a̼ ̼l̼.̼ị̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼á̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼.̼á̼m̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼B̼ữ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼a̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼“̼N̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼”̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼G̼ử̼i̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ũ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼?̼”̼.̼

̼–̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼oa̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼.̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼.̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼h̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼h̼.̼ô̼n̼ ̼m̼.̼ê̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼!̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼”̼.̼

̼C̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼ng̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼
̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼.̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼.̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼.̼ấ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼à̼y̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼.̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼4̼0̼k̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼“̼M̼ẹ̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM