Trang chủ » Chưa được phân loại
01/04/2022 21:31

Đ̼á̼м̼ ̼c̼ư̼ớ̼ι̼ ̼ĸ̼н̼ô̼n̼g̼ ̼c̼н̼ú̼ ̼r̼ể̼:̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼a̼υ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼т̼,̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼

Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼х̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼н̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ẻ̼ ̼в̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼4̼/̼7̼)̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼y̼ ̼N̼a̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼ ̼v̼à̼ ̼1̼3̼-̼7̼.̼
̼Đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼–̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼
̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼L̼y̼ ̼N̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼.̼


M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼a̼”̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼-̼7̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼L̼y̼ ̼N̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼–̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ẻ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼L̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼N̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼e̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼N̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼7̼,̼ ̼L̼y̼ ̼N̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼4̼/̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼
C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼y̼ ̼N̼a̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼x̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼N̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼C̼ầ̼n̼.̼

6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼R̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼y̼ ̼N̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼”̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼y̼ ̼N̼a̼ ̼k̼ể̼.̼

̼N̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼L̼y̼ ̼N̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼x̼a̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼̼n̼:̼ ̼S̼ư̼u̼ ̼t̼ầ̼̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM