Trang chủ » Đời sống
04/04/2022 21:10

N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼

T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼2̼ ̼x̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼u̼ô̼n̼g̼-̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼3̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼5̼5̼-̼7̼5̼ ̼k̼m̼.̼ ̼

h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ù̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ế̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ù̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼à̼n̼ ̼r̼ụ̼a̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼5/9 ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ú̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼?̼”̼.̼ ̼

h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ù̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

A̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ó̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼á̼m̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼2̼ ̼x̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼u̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼

T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼;̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼;̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼

h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ù̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼D̼ị̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼đ̼ò̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM