Trang chủ » Đời sống
30/03/2022 11:55

new338

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼M̼X̼H̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼o̼ ̼Đ̼ỏ̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼o̼ ̼Đ̼ỏ̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼

“̼K̼h̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼o̼ ̼Đ̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼o̼ ̼Đ̼ỏ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

V̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼0̼/̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼à̼i̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼e̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼P̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼T̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Đ̼.̼B̼.̼A̼.̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼2̼0̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM