Trang chủ » Đời sống
30/03/2022 22:55

new341

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼”̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼W̼a̼t̼ ̼N̼i̼m̼m̼a̼n̼o̼r̼a̼d̼e̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼B̼a̼n̼g̼k̼o̼k̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼7̼/̼3̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ũ̼i̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼”̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼”̼,̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼v̼e̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼

 

K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

 

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼v̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼v̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼

C̼ô̼ ̼V̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼W̼a̼t̼ ̼K̼o̼n̼g̼k̼a̼e̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼a̼s̼i̼ ̼C̼h̼a̼r̼o̼e̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼  ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼K̼h̼a̼o̼s̼o̼d̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM