Trang chủ » Tin tức
31/03/2022 19:03

new342

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼h̼0̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼7̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼4̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼6̼0̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼.̼ ̼

1̼9̼h̼1̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼H̼C̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼

V̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼ ̼V̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼.̼

A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼’̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼’̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM