Trang chủ » Xã hội
31/03/2022 19:03

new343

S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼k̼g̼.̼

T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼(̼3̼0̼ ̼g̼ó̼i̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼á̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼

M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼S̼i̼b̼u̼t̼r̼a̼m̼i̼n̼e̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼S̼i̼b̼u̼t̼r̼a̼m̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼”̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼”̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM