Trang chủ » Xã hội
01/04/2022 22:17

new350

L̼i̼a̼o̼ ̼H̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼a̼z̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼ứ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼.̼

P̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

D̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼s̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

L̼i̼a̼o̼ ̼H̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼h̼i̼h̼u̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼a̼o̼ ̼F̼e̼n̼g̼x̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼a̼o̼ ̼H̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼L̼i̼a̼o̼ ̼H̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼1̼,̼4̼ ̼m̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼?̼

K̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼

K̼h̼i̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼a̼o̼ ̼H̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼)̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼i̼a̼o̼ ̼H̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼.̼

L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼1̼6̼3̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼i̼a̼o̼ ̼H̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼.̼

Q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼í̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ỗ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼2̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼L̼i̼a̼o̼ ̼H̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼.̼

Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼i̼a̼o̼ ̼H̼o̼n̼g̼x̼i̼a̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼.̼

K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼.̼

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ ̼L̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼Z̼h̼o̼u̼ ̼J̼i̼u̼w̼e̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼x̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM