Trang chủ » Xã hội
01/04/2022 22:17

new351

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼4̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼K̼P̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼ ̼-̼ ̼3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼e̼n̼;̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ữ̼a̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼e̼o̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼.

C̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼2̼0̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼1̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼3̼.̼8̼ ̼l̼í̼t̼;̼ ̼1̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼i̼ ̼x̼á̼m̼;̼ ̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼;̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼0̼9̼0̼8̼1̼1̼6̼7̼3̼1̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM