Trang chủ » Xã hội
03/04/2022 11:32

new352

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼P̼h̼ú̼c̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼P̼h̼ú̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼C̼h̼ù̼a̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼7̼4̼/̼1̼3̼A̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼X̼H̼)̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼

C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼“̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼P̼h̼ú̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼4̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼

“̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM