Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
03/04/2022 11:32

new354

K̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼A̼Q̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ụ̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼u̼f̼f̼e̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ đ̼ầ̼y̼ ̼2̼0̼m̼2̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼“̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ẩ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼

N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼A̼N̼T̼Đ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼1̼-̼3̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼,̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ẩ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ ̼-̼ ̼“̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ẩ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼

D̼o̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼6̼0̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼H̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

S̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼“̼Y̼ê̼u̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

Đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼

H̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼6̼-̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼i̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM