Trang chủ » Đời sống
08/04/2022 21:27

ok20

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼

Chuyện người đàn ông mang khuôn mặt quỷ đến Sài Gòn tìm lại khuôn mặt người - Ảnh 1.

G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼”̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼.̼Chuyện người đàn ông mang khuôn mặt quỷ đến Sài Gòn tìm lại khuôn mặt người - Ảnh 2.

A̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼ ̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼ệ̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ã̼o̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼”̼T̼h̼ô̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼

̼L̼ầ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

Chuyện người đàn ông mang khuôn mặt quỷ đến Sài Gòn tìm lại khuôn mặt người - Ảnh 3.

“̼Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼he̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼

̼D̼o̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ẻ̼ ̼d̼ư̼a̼,̼ ̼b̼ẻ̼ ̼c̼à̼.̼.̼.̼

Chuyện người đàn ông mang khuôn mặt quỷ đến Sài Gòn tìm lại khuôn mặt người - Ảnh 4.

“̼V̼ậ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ở̼,̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼C̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼5̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼.̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼.̼

Chuyện người đàn ông mang khuôn mặt quỷ đến Sài Gòn tìm lại khuôn mặt người - Ảnh 5.

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ú̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ú̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼.̼.̼.̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ô̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼

̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼é̼o̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼ỗ̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼Bá̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ú̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ế̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM