Trang chủ » Đời sống
10/04/2022 09:36

ok38

̼T̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼d̼â̼̣̼p̼ ̼n̼á̼̼t̼,̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ử̼̼a̼ ̼k̼í̼̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼̼ ̼b̼ỗ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼̼ ̼r̼ầ̼̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼m̼ấ̼̼y̼ ̼v̼ò̼̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼đ̼â̼̣̼p̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼ố̼̼ ̼b̼ò̼̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼x̼ỉ̼̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼d̼â̼̣̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼”̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ k̼ể̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼

̼Đ̼o̼à̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼,̼ ̼p̼h̼â̼̣̼t̼ ̼t̼ử̼̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼H̼à̼̼ ̼N̼ô̼̣̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼4,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

D̼ố̼̼c̼ ̼T̼r̼u̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ê̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼k̼h̼ú̼̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼ ̼4̼8̼,̼ ̼t̼ừ̼̼n̼g̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼l̼â̼̣̼t̼ ̼x̼e̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4,̼ ̼1̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼D̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼a̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼-̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼B̼-̼0̼3̼6̼.̼2̼9̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼é̼p̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼h̼”̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼ ̼B̼é̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼X̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼ầ̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼”̼.

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼
̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼

“̼L̼ú̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼”̼.̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM