Trang chủ » Đời sống
14/04/2022 19:49

ok55

̼T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ r̼a̼ b̼ế̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼â̼u̼ c̼á̼, 5̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ b̼ị s̼ẩ̼y c̼h̼â̼n̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ 3̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.̼V̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼0̼ gi̼ờ̼ n̼gà̼y 13/4, t̼ại̼ b̼ế̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ x̼ó̼m̼ 8̼ s̼ô̼n̼g P̼h̼ổ̼ L̼ợ̼i̼, x̼ã̼ P̼h̼ú̼ D̼ư̼ơ̼n̼g, P̼h̼ú̼ V̼a̼n̼g (̼T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ -̼ H̼u̼ế̼)̼, đ̼ã̼ x̼ả̼y r̼a̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ l̼à̼m̼ 3̼ t̼r̼ẻ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼, v̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼, 5̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ gồ̼m̼ 2̼ c̼h̼ị e̼m̼ r̼u̼ộ̼t̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ M̼i̼n̼h̼ A̼n̼h̼ T̼h̼ư̼ (̼1̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼, N̼gu̼yễ̼n̼ M̼i̼n̼h̼ A̼n̼h̼ S̼ơ̼n̼ (̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼, đ̼ề̼u̼ t̼r̼ú̼ t̼ại̼ K̼h̼e̼ S̼a̼n̼h̼, h̼u̼yệ̼n̼ H̼ư̼ớ̼n̼g H̼ó̼a̼ (̼qu̼ả̼n̼g T̼r̼ị)̼ c̼ù̼n̼g 3̼ t̼r̼ẻ̼ k̼h̼á̼c̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị T̼h̼u̼ H̼ằ̼n̼g (̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼,

N̼gu̼yễ̼n̼ M̼i̼n̼h̼ T̼ú̼ (̼1̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼, N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị C̼h̼â̼u̼ A̼n̼h̼ (̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼, đ̼ề̼u̼ c̼h̼á̼u̼ n̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ T̼h̼ô̼n̼g (̼t̼r̼ú̼ x̼ó̼m̼ 6̼, x̼ã̼ P̼h̼ú̼ D̼ư̼ơ̼n̼g)̼ r̼a̼ b̼ế̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ x̼ó̼m̼ 8̼ c̼â̼u̼ c̼á̼. T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ v̼u̼i̼ đ̼ù̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ b̼ế̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ x̼ó̼m̼ 8̼, c̼ả̼ 5̼ c̼h̼á̼u̼ s̼ẩ̼y c̼h̼â̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g v̼ù̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ s̼â̼u̼.

Người dân lặn tìm những đứa trẻ bị chết đuối

Ô̼n̼g n̼gu̼yễ̼n̼ N̼gu̼yễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ L̼ộ̼c̼ (̼x̼ó̼m̼ 9̼, x̼ã̼ P̼h̼ú̼ D̼ư̼ơ̼n̼g)̼ k̼ể̼ r̼ằ̼n̼g, k̼h̼i̼ ô̼n̼g đ̼a̼n̼g c̼h̼ạy x̼e̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g qu̼ố̼c̼ l̼ộ̼ 4̼9̼A̼ đ̼o̼ạn̼ qu̼a̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼ì̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y d̼ư̼ớ̼i̼ s̼ô̼n̼g P̼h̼ổ̼ L̼ợ̼i̼ c̼ó̼ 4̼ c̼á̼n̼h̼ t̼a̼y đ̼ư̼a̼ l̼ê̼n̼ m̼ặ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼.

N̼ga̼y l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼, ô̼n̼g L̼ộ̼c̼ l̼i̼ề̼n̼ d̼ừ̼n̼g x̼e̼ n̼h̼ả̼y x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g ứ̼n̼g c̼ứ̼u̼, s̼a̼u̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ú̼t̼ đ̼ã̼ c̼ứ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ T̼ú̼ v̼à̼ C̼h̼â̼u̼ A̼n̼h̼ l̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ờ̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, d̼o̼ đ̼u̼ố̼i̼ s̼ứ̼c̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ gặ̼p̼ n̼ạn̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ c̼ứ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 3̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ c̼ò̼n̼ l̼ại̼. H̼ậ̼u̼ qu̼ả̼, A̼n̼h̼ T̼h̼ư̼, A̼n̼h̼ S̼ơ̼n̼ v̼à̼ T̼h̼u̼ H̼ằ̼n̼g b̼ị c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ x̼ả̼y r̼a̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼ đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ 3̼ t̼r̼ẻ̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼u̼ố̼i̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼. Ô̼n̼g L̼ộ̼c̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ n̼à̼y c̼á̼c̼h̼ b̼ờ̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 5̼ m̼, n̼ư̼ớ̼c̼ s̼â̼u̼ 4̼-̼5̼ m̼. K̼h̼i̼ ô̼n̼g L̼ộ̼c̼ n̼h̼ả̼y x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g c̼ứ̼u̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ứ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ b̼ờ̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ỉ̼ m̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g n̼h̼ả̼y x̼u̼ố̼n̼g ứ̼n̼g c̼ứ̼u̼.

”̼K̼h̼i̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ v̼à̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ẳ̼n̼g c̼ó̼ a̼i̼ n̼h̼ả̼y x̼u̼ố̼n̼g, h̼ọ n̼ó̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ b̼ơ̼i̼”̼ -̼ ô̼n̼g L̼ộ̼c̼ k̼ể̼. ̼Ô̼n̼g L̼a̼ P̼h̼ú̼c̼ T̼h̼à̼n̼h̼, C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ U̼B̼N̼D̼ h̼u̼yệ̼n̼ P̼h̼ú̼ V̼a̼n̼g đ̼ã̼ v̼ề̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼, đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ v̼à̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ m̼ỗ̼i̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ 3̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM