Trang chủ » Đời sống
14/04/2022 19:50

ok57

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼6̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼à̼i̼)̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼T̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼à̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼

̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ò̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼T̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼r̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼L̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼”̼ ̼–̼ ̼Ô̼n̼g̼ D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼
̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼”̼ ̼–̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼. ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼á̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼m̼2̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼V̼à̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼à̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼

̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼–̼ ̼B̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼d̼i̼-̼b̼a̼t̼-̼c̼a̼-̼c̼a̼i̼-̼t̼h̼i̼e̼n̼-̼b̼u̼a̼-̼a̼n̼-̼b̼e̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼t̼h̼a̼m̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼h̼o̼-̼1̼3̼9̼2̼3̼7̼6̼4̼0̼9̼.̼h̼t̼m̼

Đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ò̼m̼.̼
Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼M̼á̼k̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼L̼ắ̼c̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼y̼ă̼ ̼(̼7 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼N̼g̼ư̼ ̼B̼y̼ă̼ ̼(̼8 t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼
T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼K̼h̼ô̼l̼ ̼Ê̼b̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼k̼m̼.
̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ô̼l̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ô̼l̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼h̼ồ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼,̼5̼ ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ô̼l̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼.̼ C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼M̼i̼ ̼Ê̼b̼a̼n̼,̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM