Trang chủ » Đời sống
18/04/2022 15:27

ok83

Ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼2̼2̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼.̼.̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼!̼ ̼Ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼-̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼2̼4̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ứ̼a̼.̼

̼H̼À̼N̼ ̼Q̼U̼Ố̼C̼ ̼T̼Ặ̼N̼G̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼C̼H̼O̼ ̼B̼À̼ ̼Đ̼Ẻ̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼G̼y̼e̼o̼n̼g̼s̼a̼n̼ ̼(̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼W̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼;̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼W̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼W̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼W̼o̼n̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼G̼y̼e̼o̼n̼g̼s̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ỉ̼m̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼…̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼T̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼.̼2̼5̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼/̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼.̼

̼V̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼:̼

̼N̼H̼Ậ̼T̼ ̼B̼Ả̼N̼

̼T̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼5̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼s̼u̼k̼u̼b̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼o̼b̼o̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼o̼t̼a̼r̼o̼.̼

̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼o̼t̼a̼r̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼S̼I̼N̼G̼A̼P̼O̼R̼E̼

̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼0̼.̼8̼1̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼/̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼e̼n̼t̼o̼s̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼”̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼”̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼1̼.̼6̼ ̼t̼ỉ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ hình ảnh

H̼O̼N̼G̼K̼O̼N̼G̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼.̼1̼8̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼.̼4̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼5̼.̼9̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼.̼ hình ảnh

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM