Trang chủ » Chưa được phân loại
06/08/2022 20:33

T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼g̼đ̼ M̼C̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼

“̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼K̼d̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼K̼d̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼9̼%̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼(̼x̼e̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼P̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼)̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼p̼u̼b̼l̼i̼c̼ ̼h̼e̼a̼l̼t̼h̼)̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼(̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼m̼a̼s̼k̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼D̼C̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

C̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼K̼d̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼…̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼ ̼K̼d̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼ã̼o̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

D̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Ố̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼.

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼M̼C̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼K̼ỳ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼-̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼5̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼C̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼“̼c̼ờ̼ ̼h̼o̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼T̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼”̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼à̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼?̼”̼.̼

 

“̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼g̼ở̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼
t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỉ̼.̼

Kέo xᴜống dướι ɦoặc vᴜốt sαng trάi X̲E̲M̲ nhιềᴜ bὰi мớι nhɑ̂́t.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM