Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
11/04/2022 15:52

C̼l̼i̼p̼:̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼d̼o̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼

D̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼Q̼.̼5̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼

C̼l̼i̼p̼:̼ ̼V̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼m̼ã̼ ̼k̼é̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ D̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼2̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼5̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼.̼

C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼(̼P̼.̼A̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼)̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM