C̼l̼i̼p̼:̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼d̼o̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼

D̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ...