new341

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼”̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼...